Posviacka Misijneho domu Arnolda Janssena

27.12.2005 12 obrázky Share: , ,